Two Days National Conference on Emerging Materials and Nanotechnology (NCEMN-2020)
Event Info:
  • From:2022-01-13
    To:2022-01-13
  • 10.00 am - 6.00 pm
  • School

Details

வயல்களில் நல்ல விளைச்சல் கிடைக்க உதவி செய்த சூரியன், இயற்கை அன்னை, பண்ணை விலங்குகள் அனைத்துக்கும் நன்றி சொல்லும் கொண்டாட்டமாகப் பொங்கல் அமைகிறது.

நான்கு நாட்களுக்கு கொண்டாடப்படும் பொங்கல், தை மாதத்தின் தொடக்கத்தையும் குறிக்கிறது.